Intervjuer

Här möter du människor som är aktiva inom stiftelsens styrelse

Vilken är din roll i styrelsen?

Jag är ledamot i styrelsen sedan många år och representerar specialistvården. Såsom kirurgläkare arbetar jag dagligen med cancersjukdomar och ser hur forskning och utveckling inom cancerområdet ändå ger stora framgångar. Vi har idag större möjligheter att ge botande och mer skonsamma behandlingar. I styrelsen uppskattar jag att medarbetarna kommer ifrån olika yrken och roller men förenas i en gemensam målsättning.

Varför arbetar du ideellt i stiftelsen?

Om man känner att man kan kan bidraga i ett sådant sammanhang är det extra värdefullt att få göra det ideellt.

Ge några exempel på vad stiftelsen har betytt för cancervården i länet

Under åren tillbaka har många projekt genomförts på olika nivåer. Dels på mycket grundläggande sätt där man genomför kemiska analyser och mäter tex olika genetiska förändringar vid cancersjukdom. Sedan stödjer vi också många gånger forskare som skriver en avhandling vilken kan innefatta även reaktion och upplevelse av sjukdom.

Vi stödjer resor till kongresser och viktiga möten, vi har många gånger kunnat underlätta utbildningar inom cancervården.

Varför stödja stiftelsen?

Forskning och utveckling inom cancerområdet är mycket omfattande världen över men pengarna räcker inte till. Dina pengar kan göra skillnad och kommer ge något tillbaka till dig. Alla drabbas av cancer, direkt eller indirekt i familjen och i vänkretsen. Att stiftelsen är lokalt förankrad betyder mycket, din gåva kommer närmare.

Vad önskar du inför framtiden?

Engagemanget i styrelsen bygger på att ekonomiska medel kommer in. Jag hoppas vi kommer kunna nå ut ännu bättre i framtiden med information och på så sätt kunna öka vårt stöd i kampen mot denna folksjukdom, på många fronter.

Varför jobbar du med Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning?

Jag blev invald i styrelsen av den anledningen att jag är tidigare cancerpatient och ser utifrån en patients perspektiv. Det är spännande och en stor utmaning för mig att vara med och att få följa forskning och utveckling framåt. Som bröstcancerpatient är ämnet väldigt viktigt för mig.

Vad ser du för fördel med stiftelsens arbete?

En stor fördel är att vi har väldigt liten administrativ kostnad. Som givare till en fond sätter jag stort värde på att de donerade medlen går direkt till ändamålet. Och i vår stiftelse arbetar styrelsen ideellt så vi har väldigt lite omkostnader.

Vad önskar du inför framtiden?

Att fler skall få upp ögonen för möjligheten att söka medel ur stiftelsen för att bedriva forskning och projekt. För att på sikt förbättra vardagen och verkligheten för cancersjuka människor. Att pengarna får användas och vara med i utvecklingen framåt. Det är stort och fantastiskt. Tillsammans kan vi göra förändring.

Vilken är din roll i styrelsen?

Som sekreterare har jag förmånen att granska alla ansökningarna och presentera dessa på våra möten. Vid fondens möten fattas sedan ett beslut om vilka ansökningar som kan beviljas stöd och detta protokollförs och ett beslut lämnas sedan till de sökande. 

Varför arbetar du ideellt i stiftelsen?

Eftersom jag själv forskat i 15 år har jag viss kunskap om vad som krävs för att kunna genomföra ett projekt och det känns viktigt att pengarna som vi förvaltar gör så stor nytta som möjligt.

Ge några exempel på vad stiftelsen har betytt för cancervården i länet

Genom att stödja cancerforskningen i länet har vi kvar begåvade personer som kan bedriva sin forskning i vår region istället för att flytta iväg. Dessa individer är samtidigt kliniskt verksamma vilket ger våra invånare tillgång till experter som besitter djupa kunskaper i sitt specialområde.

Varför stödja stiftelsen?

Den som har förmånen att ha en god ekonomi och vill hjälpa andra genom att dela med sig till cancerforskningen har här en möjlighet att göra skillnad för de som är drabbade.

Vad önskar du inför framtiden?

Att vi får många bra ansökningar som vi kan stödja med fondens tillgångar och på så sätt utveckla cancerforskningen och vården för dessa medmänniskor.