Intervjuer

Margaretha Stenmarker

Biträdande verksamhetschef, Futurum – akademin för hälsa och vård och överläkare, docent, barnkliniken, Region Jönköpings län

Varför engagerar du dig i styrelsen för stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län?

I mitt kliniska arbete och i min forskning har jag fokus på cancersjukdomar och de konsekvenser som sjukdom och behandling kan leda till. I styrelsearbetet är den gemensamma målsättningen att på ideell basis driva forskningsfrågor och projekt inom cancerområdet, och här hoppas jag kunna bidra med erfarenhet och kompetens.

Vad tycker du att stiftelsen bidrar med till cancervården?

Stiftelsen möjliggör att medarbetare i Region Jönköpings län kan bedriva forskning och delta i utbildningar och konferenser som utvecklar och ger fördjupade kunskaper inom området. Det övergripande syftet med denna kompetensförstärkning är att medmänniskor i vår närmiljö ska få del av en god och trygg vård av hög kvalitet.

Varför ska man stödja stiftelsen ekonomiskt?

Möjligheten att fördela medel och stärka forskningen förutsätter att stiftelsen har en solid ekonomisk grund att stå på. Många forskningsprojekt är mycket resurskrävande. Det är viktigt att den som har ekonomiska möjligheter att stödja stiftelsen känner och förstår att dessa medel kan göra skillnad för den lokala cancerforskningen och komma närstående och vänner till del vid svår sjukdom.